Kitahotakagoya, 2013/05/04

Kitahotakagoya, 2013/05/04